Historia oraz cele

              Historia Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Pierwsza myśl o założeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej rzucona została w 1992 r. podczas zebrania redakcyjnego tworzącego się wówczas kwartalnika Głos Niebylca, jednak do jego powołania wówczas nie doszło. Towarzystwa nie utworzono również w latach późniejszych, mimo wielokrotnie podejmowanych prób.

Powołano go dopiero w 2011 r., a inicjatorami byli Antoni Chuchla, sekretarz Gminy Niebylec oraz Zbigniew Korab, wójt Gminy. Na ich zaproszenie 15 marca 2011 r. zorganizowane zostało zebranie założycielskie, w którym udział wzięło 40 osób spośród mieszkańców Gminy. Wśród owych 40 założycieli były również osoby mieszkające w Strzyżowie i Rzeszowie, którzy identyfikują się z regionem niebyleckim głównie poprzez pochodzenie. Zebranie przyjęło statut oraz dokonało wyboru komitetu założycielskiego w składzie:

1)      Antoni Chuchla,

2)      Jerzy Koczot,

3)      Henryk Książek,

4)      Lucyna Podolska,

5)      Danuta Lęcznar,

którego zadaniem było dokonanie rejestracji Towarzystwa w sądzie rejestrowym oraz przeprowadzenie wyboru jego władz.

21 czerwca 2011 r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa, w czasie którego dokonano wyboru jego władz, a więc zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W skład zarządu weszli:

1)      Antoni Chuchla, prezes,

2)      Lucyna Podolska, wiceprezes,

3)      Katarzyna Grzebyk, sekretarz,

4)      Robert Szpond, skarbnik

5)      Maria Boho, członek,

6)      Wiktor Bochenek, członek,

7)      Danuta Lęcznar, członek.

Komisję rewizyjną wybrani w składzie:

1)      Jerzy Koczot, przewodniczący,

2)      Zofia Dzika, członek,

3)      Czesława Nowak, członek,

W skład sądu koleżeńskiego weszli natomiast:

1)      Stanisław Jakubowski, przewodniczący,

2)      Halina Sołtys, członek

3)      Henryk Książek, członek. 

Celem Towarzystwa jest: rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców regionu, wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi niebyleckiej, prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu i jego zasobach materialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu, konsolidacja regionalistów i miłośników regionu oraz działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wszechstronne badanie regionu poprzez prowadzenie różnorodnych projektów badawczych związanych z ziemią niebylecką, upowszechnianie i publikowanie prac członków Towarzystwa oraz innych autorów, działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu, współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji i rozwoju regionu w kraju i zagranicą.

Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców regionu niebyleckiego, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych, inspirowanie mieszkańców, szczególnie młodzieży do badanie i utrwalania historii regionu. 

Dodatkowe informacje