Statut

STATUT

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI NIEBYLECKIEJ

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI NIEBYLECKIEJ, w skrócie TMZN, zwane w dalszej części „Towarzystwem”.

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest miejscowość Niebylec, województwo podkarpackie. Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu, 38-114 Niebylec 26.
 2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może też działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

 1. Towarzystwo  jest zawiązane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Towarzystwo może posiadać własne symbole i odznaki organizacyjne według wzoru zatwierdzonego przez walne zebranie członków, a także używać pieczęci  z nazwą: Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. Towarzystwo skupia regionalistów i miłośników regionu na zasadach przewidzianych w statucie. Towarzystwo ma charakter społeczny i opiera swoją    działalność na aktywności ogółu członków i pracy Zarządu Towarzystwa.
 2. Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach.
 3. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi.

  

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

1)      rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców regionu,

2)      wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,

3)      ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi niebyleckiej,

4)      prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu i jego zasobach materialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu,

5)      konsolidacja regionalistów i miłośników regionu oraz działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6)      wszechstronne badanie regionu poprzez prowadzenie różnorodnych projektów badawczych związanych z ziemią niebylecką,

7)      upowszechnianie i publikowanie prac członków Towarzystwa oraz innych autorów,

8)      działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

9)       upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

10)  inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu,

11)   współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji i rozwoju regionu w kraju i zagranicą.

§ 7

Formy działania:

1)      inspirowanie i inicjowanie studiów nad dziejami regionu oraz współdziałanie z instytucjami naukowymi, zainteresowanymi historią, kulturą i przyrodą regionu,

2)      prowadzenie własnej działalności edytorskiej i wydawniczej,

3)      współpraca z innymi wydawnictwami oraz z mediami w zakresie publikacji prac członków Towarzystwa i innych autorów,

4)      prowadzenie działalność popularyzatorskiej w formie: sesji naukowych, seminariów, konferencji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, prezentacji medialnych oraz wydawnictw,

5)      realizowanie projektów badawczych z historii i kultury regionu we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi instytucjami naukowymi, muzealnymi oraz służbami ochrony zabytków i przyrody,

6)      podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków w regionie,

7)      upamiętnianie miejsc historycznych,

8)      współpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną w zakresie popularyzacji zagadnień z dziedziny historii, kultury, sztuki i ochrony środowiska naturalnego regionu,

9)      współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami społecznymi i kulturalnymi,

10)  gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

§ 8

Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwo współpracuje z jednostkami administracji państwowej, samorządowej, muzeami, bibliotekami, archiwami, instytucjami kultury, oświatowymi oraz fundacjami, agencjami, i innymi organizacjami.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Przynależność do Towarzystwa jest dobrowolna.
 2. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)      członków honorowych,

2)      członków wspierających,

3)       członków zwyczajnych.

 

 

§ 11

Godność członka honorowego nadaje walne zebranie na wniosek zarządu lub co najmniej dziesięciu członków w  uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Towarzystwa.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która dla poparcia celów statutowych zadeklaruje stałą składkę członkowską lub inną formę poparcia materialnego i zostanie przyjęta uchwałą zarządu.
 2. Członek wspierający wykonuje swoje uprawnienia poprzez delegata.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która:

1)      ukończyła 18 lat,

2)      złożyła deklarację wstąpienia do Towarzystwa,

3)      została przyjęta uchwałą zarządu.

 1. Członkiem zwyczajnym może być również niepełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powyżej trzynastego roku życia, którego rodzice złożyli pisemną deklarację i zarząd przyjął go w poczet członków.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:

1)      uczestniczenia w walnym zebraniu Towarzystwa i korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

2)      zgłaszania do Zarządu Towarzystwa wniosków i uwag dotyczących Towarzystwa i spraw członkowskich,

3)      korzystania z urządzeń i sprzętu Towarzystwa oraz z wszelkiej pomocy ze strony Towarzystwa w ramach realizacji jego celów statutowych,

4)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,

5)       publikacji i promocji swoich prac w wydawnictwach Towarzystwa na zasadach ustalonych przez zarząd,

6)      noszenia znaku graficznego – znaczka organizacyjnego Towarzystwa,

7)       uczestniczenia w projektach prowadzonych przez Towarzystwo.

 

 

 

§ 15

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani do:

1)      przestrzegania statutu i uchwał oraz innych przepisów obowiązujących w Towarzystwie,

2)      czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Towarzystwa,

3)      popierania działalności Towarzystwa w granicach swoich możliwości,

4)       propagowanie haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków,

5)       regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez walne zebranie Towarzystwa.

§ 16

Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje w przypadku:

1)      dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do zarządu, po rozliczeniu wszelkich zobowiązań,

2)      wykreślenia uchwałą zarządu, podjętą zwykłą większością głosów, za nieprzestrzeganie statutu i zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,

3)      wykluczenia uchwałą zarządu za czyn nieetyczny lub działanie na szkodę Towarzystwa,

4)       utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

5)       śmierci członka.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 18

 1. Od uchwał zarządu określonych w § 16 pkt 2 i 3 statutu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.
 2. Do czasu podjęcia decyzji przez walne zebranie odwołujący się jest zawieszony
  w prawach członkowskich.
 3. Uchwały walnego zebrania w sprawach określonych w ust. 1 są ostateczne.

 

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 19

 1. Władzami Towarzystwa są:

1)      walne zebranie członków,

2)      zarząd Towarzystwa,

3)      komisja rewizyjna,

4)      sąd koleżeński.

 1. Kadencja władz określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 trwa 3 lata.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
 3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością  głosów.
 4. Uchwały wszystkich organów zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby członków, z wyłączeniem sytuacji określonych w § 20 ust. 6 i 7 oraz § 32 ust. 1. W razie równości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie. Jeżeli to nie przyniesie skutku rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom tego organu.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest walne zebranie.
 2. W walnym zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni Towarzystwa, oraz
  z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
  1. Do zadań walnego zebrania członków należy:

1)      podejmowanie uchwał w sprawach programowych Towarzystwa oraz
w sprawie zmiany statutu Towarzystwa,

2)      decydowanie o podstawowych sprawach programowych Towarzystwa,

3)       rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej
i udzielanie zarządowi absolutorium,

4)       wybór i odwołanie zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,

5)       uchwalanie budżetu i wysokości składek członkowskich,

6)       uchwalanie regulamin zarządu Towarzystwa oraz zatwierdzanie regulaminu komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego Towarzystwa,

7)      rozpatrywanie wniosków zarządu, komisji rewizyjnej i członków Towarzystwa oraz odwołań od uchwał Zarządu,

8)       nadawanie – na wniosek zarządu – godności członka honorowego,

9)      podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń regionalnych
i  krajowych,

10)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

 1. Walne zebranie zwołuje zarząd Towarzystwa przynajmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. Nadzwyczajne walne zebranie, może być zwołane na wniosek zarządu, komisji rewizyjnej lub na żądanie jednej dziesiątej liczby członków zwyczajnych złożone na piśmie do Zarządu, podając proponowany porządek obrad na 14 dni przed terminem. Forma zawiadomienia jest identyczna jak w ust. 4.
 3. W walnym zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
  uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W sprawach zmiany statutu Towarzystwa, Walne Zebranie podejmuje uchwałę  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
  w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

 1. Organem wykonawczym Towarzystwa jest zarząd, który kieruje całokształtem jego działalności, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada przed walnym zebraniem Członków za swą działalność.
 2. Regulamin zarządu uchwala na jego wniosek walne zebranie.
 3. Zarząd składa się z 7 osób wybranych przez walne zebranie spośród członków zwyczajnych. Po wyborze zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika i trzech członków.
 4. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez prezesa, a w razie jego nieobecności przez wiceprezesa.
 7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków – w tym prezesa lub wiceprezesa.
 8. Do reprezentowania Towarzystwa upoważniony jest prezes lub wiceprezes. Korespondencję Towarzystwa podpisuje prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes i sekretarz zarządu albo dwóch członków zarządu i sekretarz.

§ 22

Do kompetencji zarządu należy:

1)            wykonywanie uchwał walnego zebrania członków i realizacja celów Towarzystwa,

2)            sporządzanie planów pracy zarządu,

3)             gospodarowanie funduszami Towarzystwa, zaciąganie zobowiązań
i zawieranie umów,

4)            uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

5)             przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających oraz skreślanie z listy członków Towarzystwa,

6)            reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

§ 23

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalności Towarzystwa.
 2. Komisję rewizyjną w liczbie 3 członków wybiera ze swego grona walne zebranie członków. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego
  i sekretarza.
 3.  Komisja rewizyjna działa w oparciu o sporządzony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez walne zebranie członków.
 4. Członkowie komisji mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
  w posiedzeniach zarządu.
 5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać
  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 8. Członkowie komisji rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.
 9. Z przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna sporządza protokół w trzech egzemplarzach z których jeden przedstawia zarządowi.

 

§ 24

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie gospodarki finansowej, majątkowej Towarzystwa oraz prawidłowości działania zarządu pod względem rzetelności, celowości
i gospodarności,

2)      składanie zarządowi uwag o wynikach przeprowadzonej kontroli,

3)      wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności Towarzystwa,

4)      składanie sprawozdań na walnym zebraniu i stawiania wniosków
o udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,

5)      występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków.

§ 25

W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie  ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połową składu organu.

§ 26

 1. Spory wynikające w obrębie Towarzystwa rozstrzyga sąd koleżeński.
 2. Sąd koleżeński składa się z przewodniczącego i dwóch członków i wybierany jest przez walne zebranie członków na 3- letnią kadencję.
 3. Sąd koleżeński działa w oparciu o sporządzony przez siebie regulamin zatwierdzony przez walne zebranie członków.
 4. Od orzeczeń sądu koleżeńskiego stronom postępowania przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków.
 5. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 27

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, inne środki materialne oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Na majątek i fundusze Towarzystwa składają się:

1)      wpływy ze składek członków zwyczajnych i wspierających,

2)      dotacje i subwencje państwowe i samorządowe,

3)      darowizny, spadki, zapisy i granty,

4)      wpływy z działalności gospodarczej,

5)      dochody z majątku Towarzystwa,

6)       inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.

§ 28

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach. Zarząd ustala zakres tej działalności.
 2. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej Towarzystwa i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

§ 29

 1. Do zaciągania zobowiązań finansowych, podpisywania umów, aktów notarialnych oraz pełnomocnictw upoważniony jest prezes Towarzystwa  lub wiceprezes działający łącznie ze skarbnikiem Towarzystwa.
 2. Zarząd może gromadzić majątek na odrębnych funduszach.

§ 30

Rokiem rachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

§ 31

Zasady działalności finansowej Towarzystwa określają obowiązujące w tej mierze przepisy prawne.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 32

 1. Zmiana statutu Towarzystwa lub jego rozwiązanie może nastąpić uchwałą walnego zebrania członków podjętą większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, walne zebranie członków decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje likwidatora. Likwidatorami mogą być również członkowie Zarządu.
 3. Likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie Towarzystwa z KRS.

 

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Niniejszy Statut został przyjęty przez zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej w dniu  15 marca 2011 roku. 

Dodatkowe informacje