Aktualności

Protokół z walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, przeprowadzonego w dniu 27 stycznia 2023 r.

Zebranie odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 27 stycznia 2023 r. Rozpoczęło się o godzinie 17.35, a zakończyło się o godz. 18.45. W posiedzeniu wzięli udział członkowie honorowi Towarzystwa w osobach: ks. prałat Jan Młynarczyk, Teresa i Jan Nowosadowie, Jolanta i Wacław Rędziniakowie oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej dalej: TMŹN, wg załączonej listy obecności. Uczestniczył także p. Józef Dzindzio, reprezentujący starostę strzyżowskiego oraz Wojciech Lubas, rzeszowski lekarz wywodzący się z Niebylca.

Zebranie otworzył prezes Towarzystwa Antoni Chuchla, który powitał zebranych, na jego wniosek uczczono minutą ciszy zmarłych ostatnio członków TMŹN – Lucynę Podolską, Danutę Przyboś, Jadwigę Dulińską, Tadeusza Wieszczka oraz Jacka Boho, sekretarza powiatu strzyżowskiego. W Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, minutą ciszy uczczono także pamięć pomordowanych Żydów, Polaków, Cyganów, Rosjan i ofiar wielu innych narodowości. Wspomniano także Żydów niebyleckich pomordowanych w Bełżcu.Następnie Antoni Chuchla zaproponował wybór przewodniczącego zebrania i na tę funkcję zgłosił Jerzego Koczota, pytając czy są inne propozycje. Wobec ich braku, przewodniczącym zebrania jednogłośnie wybrano zaproponowaną przez prezesa osobę. Jerzy Koczot podziękował za wybór i zaproponował następujący porządek obrad:
1) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
2) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
3) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
4) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
5) przyjęcie planu pracy na rok 2023,
6) sprawy różne i wolne wnioski.

Wobec braku innych propozycji, zebrani przyjęli ten projekt porządku obrad jednogłośnie, a przystępując do jego realizacji, przewodniczący zebrania poprosił prezesa zarządu i skarbnika o przedstawienie sprawozdań.

Jako pierwszy głos zabrał Antoni Chuchla, który przedstawił sprawozdanie merytoryczne – jego tekst stanowi załącznik do protokołu, a następnie Robert Szpond (skarbnik), który przedstawił sprawozdanie finansowe – jego tekst także załączony został do protokołu.

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Jerzy Koczot przedstawił sprawozdanie z pracy tejże Komisji, która odbyła posiedzenie w dniu 17 stycznia 2023 r. i na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez zarząd TMŹN w tym dniu, zgłosił wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2022.

W tym miejscu, przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. W dyskusji głos zabierali:
1) p. Krzysztof Koza, zastępca Wójta Gminy Niebylec, który uzasadniając nieobecność Wójta, który wyjechał w tym dniu służbowo do Warszawy w celu pozyskania środków na budowane przedszkole, wyraził zadowolenie z pracy TMŹN i wskazał na poparcie Wójta dla jego działań. Omówił także budżet gminy na rok 2023, wskazując na stosunkowo duże wydatki inwestycyjne w różnych dziedzinach. Życzył także stowarzyszeniu owocnej pracy w roku 2023,
2) p. Józef Dzindzio, który w imieniu starosty strzyżowskiego podkreślił jakość pracy TMŹN, wskazał na wszelkie możliwe wsparcie jego działań ze strony powiatu strzyżowskiego i życzył dalszej owocnej pracy,
3) p. Wiktor Bochenek, który pytał o dalsze postępowanie w związku z ujawnionym niedawno tutejszym pochodzeniem generała amerykańskiego, który stacjonuje z wojskiem USA w Rzeszowie.

Wszelkich niezbędnych wyjaśnień udzielił prezes TMŹN.

Wobec wyczerpania dyskusji, przewodniczący obrad zarządził głosowanie przedłożonych uchwał. Jako pierwszą poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022 – uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejną była uchwała nr 2  w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu za rok 2022 i udzielenia zarządowi absolutorium – uchwała przyjęta została jednogłośnie. Obie uchwały załączone zostały do protokołu.

W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący zebrania poprosił prezesa zarządu o przedstawienie planu pracy na rok 2023. Antoni Chuchla przedstawił ten plan, który przedstawia się następująco:
1) wydanie 7. tomu Rocznika Niebyleckiego,
2) zorganizować wykład prowadzony przez prof. Wacława Wierzbieńca
3) uczestnictwo w organizacji Jarmarku Niebyleckiego,
4) wiosenny grill,
5) zorganizować wyjazdy do teatru lub filharmonii,
6) różne formy pracy z osobami starszymi,
7) zorganizować wycieczkę zagraniczną i jesienią wycieczkę krajową,
8) zorganizować wystawę fotografii autorstwa Bartłomieja Bary z Lutczy,
9) podjąć pracę nad pozyskaniem nieznanych dotąd materiałów historycznych dotyczących Karoliny Wojnarowskiej, jednej z pierwszych polskich pisarek; chodzi o nieznane dotąd wiersze i listy (ok. 200),
10) opracowanie albumu i wydanie książki z okazji 150. rocznicy pielgrzymki kalwaryjskiej,
11) kontynuacja pracy nad monografią Niebylca.

Wyjaśnił także dodatkowo poszczególne punkty i uzasadnił je. Szeroko omówił sprawę wycieczek, pytając o kierunek – Słowenia 5 dni, czy Wilno – 4 dni. Obok wycieczki zagranicznej zaproponował jedną wycieczkę krajową jednodniową.  Wobec braku dyskusji nad programem zebranie zaakceptował propozycje i na wniosek przewodniczącego podjęto uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia programu działania na rok 2023, która stanowi załącznik do protokołu.

Kolejnym punktem programu były sprawy różne i wolne wnioski. W tym punkcie p. Marta Jakubowska zaproponowała podniesienie składki członkowskiej, uznając że 20 zł  rocznie to jest zbyt mało na tak szeroki program działania. Po dyskusji ustalono nową składkę członkowską na 30 zł. rocznie od roku 2024, podejmując uchwałę nr 4 w tej sprawie, a uchwała stanowi załącznik do protokołu. Głos zabrał także prezes zarządu, który podkreślił trzy sprawy:
1) jeszcze raz przywołał i przypomniał sylwetkę i rolę Lucyny Podolskiej dla TMŹN,
2) zaproponował nowy sposób powiadamiania członków o wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo. Ustalono, że w każdej miejscowości będzie osoba odpowiedzialna za powiadomienia telefoniczne. Zalecono przeglądanie towarzyskiego Facebuka,
3) zachęcił do systematycznego opłacania składek członkowskich, zobowiązując się do skreślania członków nie opłacających składek członkowskich.
Na tym posiedzenie zarządu zakończono.


Protokołował: Antoni Chuchla
Przewodniczący zebrania: Jerzy Koczot

 

Dodatkowe informacje